Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti:

aš jus atgaivinsiu! (Mt 11, 28)

Bažnyčia, Kristaus mokinių bendruomenė,

neturi kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį

ir liudyti Kristų (Popiežius Pranciškus)

Parapija, visiems atvira šventovė

(Parapijos bendruomenės, tarnaujančios Bažnyčios

evangelizacinėje misijoje, pastoracinis atsivertimas)

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!

(Mt 11, 28)

Bažnyčia, Kristaus mokinių bendruomenė, neturi kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį ir liudyti Kristų (Popiežius Pranciškus)

Parapija, visiems atvira šventovė (Parapijos bendruomenės, tarnaujančios Bažnyčios evangelizacinėje misijoje, pastoracinis atsivertimas)

Aktualijos

Dievo Žodis

Meilės buhalterija – 25 eilinis sekmadienis

Pas Dievą galioja kitokia buhalterija – ne tik teisingumo, bet ir meilės. Juk iš grynos meilės mus sukūrė, juk iš meilės mus atpirko. Jokie mūsų darbai, jokie nuopelnai nėra tolygūs amžinai laimei.

Beviltiška skola – 24 eilinis sekmadienis

Šiandien girdimas palyginimas paliečia kiekvieno žmogaus sąžinę. Kiekvienas juk pamąstome apie savo skolą Dievui. Kokia toji skola?

Kryžiaus slėpinys – 22 eilinis sekmadienis

Anuo metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštų jų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.  Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi...

Tu esi uola – 21 eilinis sekmadienis

Anuo metu, atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“  Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“  Tada Simonas Petras atsakė:...

Kananietės tikėjimas – 20 eilinis sekmadienis

Anuo metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė.  Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti:...

Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Šiandien švančiame pergalės prieš mirtį dieną. Šią pergalę Jėzus laimėjo Velykų dieną, o šiandien į ją įsilieja jo Motina. Kaip ir per visas kitas Marijos šventes ji pasirodo visiškoje vienybėje su savo Sūnumi, trokštanti ištikimai vykdyti Jėzaus Motinos vaidmenį....

Kristaus Atsimainymas

Rugpjūčio 6 dieną švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Švenčiame ne eilinį Kristaus gyvenimo įvykį, bet Jo dievystės ir žmogystės įstabaus suspindėjimo slėpinį. Drauge ragaujame pasaulio ir žmogaus perkeitimo pagal šlovingojo Kristaus atvaizdą pirmienų. Dievas yra...

Meilės buhalterija – 25 eilinis sekmadienis

Pas Dievą galioja kitokia buhalterija – ne tik teisingumo, bet ir meilės. Juk iš grynos meilės mus sukūrė, juk iš meilės mus atpirko. Jokie mūsų darbai, jokie nuopelnai nėra tolygūs amžinai laimei.

Beviltiška skola – 24 eilinis sekmadienis

Šiandien girdimas palyginimas paliečia kiekvieno žmogaus sąžinę. Kiekvienas juk pamąstome apie savo skolą Dievui. Kokia toji skola?

Kryžiaus slėpinys – 22 eilinis sekmadienis

Anuo metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštų jų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.  Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis.“  Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su...

Tu esi uola – 21 eilinis sekmadienis

Anuo metu, atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“  Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“  Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“  Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu Dangaus Karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“  Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. (Mt 16, 13–20) Šio sekmadienio...

Kananietės tikėjimas – 20 eilinis sekmadienis

Anuo metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė.  Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis.“ Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“  Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams.“ O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo.“  Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“ Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. (Mt 15. 21–28) Ką tik išklausėme trumpą, bet labai...

Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Šiandien švančiame pergalės prieš mirtį dieną. Šią pergalę Jėzus laimėjo Velykų dieną, o šiandien į ją įsilieja jo Motina. Kaip ir per visas kitas Marijos šventes ji pasirodo visiškoje vienybėje su savo Sūnumi, trokštanti ištikimai vykdyti Jėzaus Motinos vaidmenį. Kadaise ši šventė vadinta Marijos Užmigimu. Užmigimo sąvoka nurodo Marijos žemiškojo gyvenimo pabaigoje įvykusį mirties slenksčio peržengimą. Šiuolaikinis Ėmimo į dangų pavadinimas primena Viešpaties Jėzaus Dangun žengimą. Marijos ėmimas į dangų reiškia Viešpaties veiksmą, kuriuo jis priima savo Motiną ir dovanoja jai savo paties pelnytą pergalę prieš mirtį. Ėmimas į dangų yra susitikimas, kurio metu Motina atsiduoda į Sūnaus rankas, o jis ją priima į prisikėlimo šlovę. Jis vėl imasi globoti tą, kurią nuo kryžiaus patikėjo...

Kristaus Atsimainymas

Rugpjūčio 6 dieną švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Švenčiame ne eilinį Kristaus gyvenimo įvykį, bet Jo dievystės ir žmogystės įstabaus suspindėjimo slėpinį. Drauge ragaujame pasaulio ir žmogaus perkeitimo pagal šlovingojo Kristaus atvaizdą pirmienų. Dievas yra Šviesa Sklaidydami Senąjį Testamentą atrasime, kad Dievo galybė įveikia mus supančias tamsumas ir apsireiškia mums kaip tikroji Šviesa. Visur, kur kalbama apie Dievo susitikimą su žmogumi, Jo apsireiškimą žmogui, minima ugnis ir jos nešama šviesa. Štai Mozei Dievas apsireiškė degančiame, bet nesudegančiame krūme, pabėgusį iš Egipto Izraelį dykumoje lydėjo ugnies stulpas, Dievui duodant Dešimt įsakymų ant Sinajaus kalno švysčiojo žaibai, liepsna perėjo Dievui sudarant sandorą su Abraomu. Žmogus nujautė, kad per didingus gamtos...

Meilės buhalterija – 25 eilinis sekmadienis

Pas Dievą galioja kitokia buhalterija – ne tik teisingumo, bet ir meilės. Juk iš grynos meilės mus sukūrė, juk iš meilės mus atpirko. Jokie mūsų darbai, jokie nuopelnai nėra tolygūs amžinai laimei.

Beviltiška skola – 24 eilinis sekmadienis

Šiandien girdimas palyginimas paliečia kiekvieno žmogaus sąžinę. Kiekvienas juk pamąstome apie savo skolą Dievui. Kokia toji skola?

Kryžiaus slėpinys – 22 eilinis sekmadienis

Anuo metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštų jų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.  Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis.“  Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.“ (Mt 16, 21–27) Pereitą sekmadienį skaitėme, kokius didžius įgaliojimus gavo apaštalas Petras. Jam suteiktos aukščiausios pareigos,...

Tu esi uola – 21 eilinis sekmadienis

Anuo metu, atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“  Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“  Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“  Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu Dangaus Karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“  Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. (Mt 16, 13–20) Šio sekmadienio Evangelijoje galime įžvelgti Bažnyčios istorijos santrauką. Evangelijos šerdis – ypatingas Jėzaus ir Petro dialogas. Kristaus klausiami apaštalai pasako, ką apie jį mano žmonės. Tada Kristus klausia...

Kananietės tikėjimas – 20 eilinis sekmadienis

Anuo metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė.  Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis.“ Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“  Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams.“ O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo.“  Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“ Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. (Mt 15. 21–28) Ką tik išklausėme trumpą, bet labai pamokančią Evangeliją. Apie ką ji kalba? Pirmiausia pažvelkime į Jėzaus asmenį. Kas paskatino Jėzų keliauti į tolimą Tyro ir Sidono sritį? Šventojo Rašto aiškintojai mano, kad toje pagoniškoje srityje gyveno...

Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Šiandien švančiame pergalės prieš mirtį dieną. Šią pergalę Jėzus laimėjo Velykų dieną, o šiandien į ją įsilieja jo Motina. Kaip ir per visas kitas Marijos šventes ji pasirodo visiškoje vienybėje su savo Sūnumi, trokštanti ištikimai vykdyti Jėzaus Motinos vaidmenį. Kadaise ši šventė vadinta Marijos Užmigimu. Užmigimo sąvoka nurodo Marijos žemiškojo gyvenimo pabaigoje įvykusį mirties slenksčio peržengimą. Šiuolaikinis Ėmimo į dangų pavadinimas primena Viešpaties Jėzaus Dangun žengimą. Marijos ėmimas į dangų reiškia Viešpaties veiksmą, kuriuo jis priima savo Motiną ir dovanoja jai savo paties pelnytą pergalę prieš mirtį. Ėmimas į dangų yra susitikimas, kurio metu Motina atsiduoda į Sūnaus rankas, o jis ją priima į prisikėlimo šlovę. Jis vėl imasi globoti tą, kurią nuo kryžiaus patikėjo globoti savo mylimajam mokiniui. Dabar Viešpats pasiima ją pas save. Jis priima tą, kuri angelo apreiškimo dieną priėmė jį leisdama jam įsikūnyti. Nuo šiol Jėzaus mokiniams Marija yra ženklas danguje....

Kristaus Atsimainymas

Rugpjūčio 6 dieną švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Švenčiame ne eilinį Kristaus gyvenimo įvykį, bet Jo dievystės ir žmogystės įstabaus suspindėjimo slėpinį. Drauge ragaujame pasaulio ir žmogaus perkeitimo pagal šlovingojo Kristaus atvaizdą pirmienų. Dievas yra Šviesa Sklaidydami Senąjį Testamentą atrasime, kad Dievo galybė įveikia mus supančias tamsumas ir apsireiškia mums kaip tikroji Šviesa. Visur, kur kalbama apie Dievo susitikimą su žmogumi, Jo apsireiškimą žmogui, minima ugnis ir jos nešama šviesa. Štai Mozei Dievas apsireiškė degančiame, bet nesudegančiame krūme, pabėgusį iš Egipto Izraelį dykumoje lydėjo ugnies stulpas, Dievui duodant Dešimt įsakymų ant Sinajaus kalno švysčiojo žaibai, liepsna perėjo Dievui sudarant sandorą su Abraomu. Žmogus nujautė, kad per didingus gamtos reiškinius byloja pats Dievas. Tačiau ta ugnis ir šviesa, iš kurių Dievas kalbėjo žmonėms, neįveikė didžiulio atstumo, skiriančio Kūrėją nuo kūrinio. Mozė buvo tiesiog įspėtas nesiartinti prie krūmo,...

Pamaldų laikas

Pamaldų tvarka

Pirmadieniais – šeštadieniais

8.00 val. ir 18.00 val.

Sekmadieniais – 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val.

(suma – už parapiją), 14.00 val.

(vaikams iki birželio mėn.) 18.00 val.

 

Pamaldų laikas

Pamaldų tvarka

Pirmadieniais – šeštadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
Sekmadieniais – 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. (suma – už parapiją), 14.00 val. (vaikams iki birželio mėn.) 18.00 val.

Pamaldų laikas

Pamaldų tvarka

Pirmadieniais – šeštadieniais 8.00 val. ir 18.00 val.
Sekmadieniais – 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. (suma – už parapiją), 14.00 val. (vaikams iki birželio mėn.) 18.00 val.

Adoracija, bažnyčios lankymas

Švč. Sakramento adoracija, bažnyčios lankymas

„Kristaus Kūne ir Kraujyje randame jį patį, jo gyvenimą, atiduotą už kiekvieną iš mūsų. Jis ne tik padeda mums eiti pirmyn, bet ir duoda mums save: jis tampa mūsų kelionės palydovu, įsitraukia į mūsų reikalus, aplanko mūsų vienatvę, sugrąžina prasmę ir entuziazmą. Tai mus pasotina, tai suteikia mums tą kažką daugiau, kurio visi ieškome: Viešpaties buvimą! Viešpaties artumo šiluma keičia mūsų gyvenimą: be jo jis būtų labai pilkas.“ (Popiežius Pranciškus)

Švč. Sakramento adoracija

Ketvirtadieniais bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Jos laikas nuo 17.00 val iki 18.00 val. Kviečiame jungtis į garbinimo maldą.

Dievo gailestingumo vainikėlis

Kiekvieną pirmadienį po vakaro šv. Mišių Marijos Legionas kviečia bažnyčioje melsti Dievo gailestingumo vainikėlį įvairiomis intencijomis.

Bažnyčios lankymas maldai

Bažnyčia yra atidaryta asmeninei maldai kasdien nuo 7.00 iki 19.00 val., o nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nuo 7.00 iki 21.00 val.

Kontaktai

Kaip mus galima rasti:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Vytauto g. 51, Palanga
Parapijos namai – Vytauto g. 88, Palanga
Raštinės tel.: 868800928 (asmeniniais klausimais kviečiame apsilankyti raštinėje)
El. paštas: parapija.palanga@gmail.com

Mūsų rekvizitai:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Įstaigos identifikacinis kodas: 191276027
Adresas: Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga
Banko sąskaita: LT 057300010002352410 – SWEDBANK

Švč. Sakramento adoracija, bažnyčios lankymas

„Kristaus Kūne ir Kraujyje randame jį patį, jo gyvenimą, atiduotą už kiekvieną iš mūsų. Jis ne tik padeda mums eiti pirmyn, bet ir duoda mums save: jis tampa mūsų kelionės palydovu, įsitraukia į mūsų reikalus, aplanko mūsų vienatvę, sugrąžina prasmę ir entuziazmą. Tai mus pasotina, tai suteikia mums tą kažką daugiau, kurio visi ieškome: Viešpaties buvimą! Viešpaties artumo šiluma keičia mūsų gyvenimą: be jo jis būtų labai pilkas.“ (Popiežius Pranciškus)

Švč. Sakramento adoracija

Ketvirtadieniais bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Jos laikas nuo 17.00 val iki 18.00 val. Kviečiame jungtis į garbinimo maldą.

Dievo gailestingumo vainikėlis

Kiekvieną pirmadienį po vakaro šv. Mišių Marijos Legionas kviečia bažnyčioje melsti Dievo gailestingumo vainikėlį įvairiomis intencijomis.

Bažnyčios lankymas maldai

Bažnyčia yra atidaryta asmeninei maldai kasdien nuo 7.00 iki 19.00 val., o nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nuo 7.00 iki 21.00 val.

Kontaktai

Kaip mus galima rasti:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Vytauto g. 51, Palanga
Parapijos namai – Vytauto g. 88, Palanga
Raštinės tel.: 868800928 (asmeniniais klausimais kviečiame apsilankyti raštinėje)
El. paštas: parapija.palanga@gmail.com

Mūsų rekvizitai:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Įstaigos identifikacinis kodas: 191276027
Adresas: Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga
Banko sąskaita: LT 057300010002352410 – SWEDBANK

Švč. Sakramento adoracija, bažnyčios lankymas

„Kristaus Kūne ir Kraujyje randame jį patį, jo gyvenimą, atiduotą už kiekvieną iš mūsų. Jis ne tik padeda mums eiti pirmyn, bet ir duoda mums save: jis tampa mūsų kelionės palydovu, įsitraukia į mūsų reikalus, aplanko mūsų vienatvę, sugrąžina prasmę ir entuziazmą. Tai mus pasotina, tai suteikia mums tą kažką daugiau, kurio visi ieškome: Viešpaties buvimą! Viešpaties artumo šiluma keičia mūsų gyvenimą: be jo jis būtų labai pilkas.“ (Popiežius Pranciškus)

Švč. Sakramento adoracija

Ketvirtadieniais bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Jos laikas nuo 17.00 val iki 18.00 val. Kviečiame jungtis į garbinimo maldą.

Dievo gailestingumo vainikėlis

Kiekvieną pirmadienį po vakaro šv. Mišių Marijos Legionas kviečia bažnyčioje melsti Dievo gailestingumo vainikėlį įvairiomis intencijomis.

Bažnyčios lankymas maldai

Bažnyčia yra atidaryta asmeninei maldai kasdien nuo 7.00 iki 19.00 val., o nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nuo 7.00 iki 21.00 val.

Kontaktai

Kaip mus galima rasti:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Vytauto g. 51, Palanga
Parapijos namai – Vytauto g. 88, Palanga
Raštinės tel.: 868800928 (asmeniniais klausimais kviečiame apsilankyti raštinėje)
El. paštas: parapija.palanga@gmail.com

Mūsų rekvizitai:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Įstaigos identifikacinis kodas: 191276027
Adresas: Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga
Banko sąskaita: LT 057300010002352410 – SWEDBANK

Palangos dekanatas

VISĄ INFORMACIJĄ RASITE TELŠIŲ VYSKUPIJOS INTERNETO SVETAINĖJE

Kontaktai

Kontaktai

Kaip mus galima rasti:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Vytauto g. 51, Palanga
Parapijos namai – Vytauto g. 88, Palanga
Raštinės tel.: 868800928 (asmeniniais klausimais kviečiame apsilankyti raštinėje)
El. paštas: parapija.palanga@gmail.com

Mūsų rekvizitai:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Įstaigos identifikacinis kodas: 191276027
Adresas: Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga
Banko sąskaita: LT 057300010002352410 – SWEDBANK

Kontaktai

Kaip mus galima rasti:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Vytauto g. 51, Palanga
Parapijos namai – Vytauto g. 88, Palanga
Raštinės tel.: 868800928 (asmeniniais klausimais kviečiame apsilankyti raštinėje)
El. paštas: parapija.palanga@gmail.com

Mūsų rekvizitai:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Įstaigos identifikacinis kodas: 191276027
Adresas: Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga
Banko sąskaita: LT 057300010002352410 – SWEDBANK

Kontaktai

Kaip mus galima rasti:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Vytauto g. 51, Palanga
Parapijos namai – Vytauto g. 88, Palanga
Raštinės tel.: 868800928 (asmeniniais klausimais kviečiame apsilankyti raštinėje)
El. paštas: parapija.palanga@gmail.com

Mūsų rekvizitai:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Įstaigos identifikacinis kodas: 191276027
Adresas: Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga
Banko sąskaita: LT 057300010002352410 – SWEDBANK