Parapijos tarybos

Pastoracinė taryba

Parapijos pastoracinės tarybos tikslas padėti klebonui planuoti ir vykdyti parapijos sielovadą, aptarti bendruomeninio gyvenimo klausimus bei problemas, priimti sprendimus ir rūpintis jų įgyvendinimu; koordinuoti ir stiprinti pasauliečių apaštalavimą, telkti įvairias parapijoje veikiančias organizacijas, judėjimus ir iniciatyvas bendrai veiklai tiek parapijos viduje, tiek ir visuomenėje; bendradarbiaujant su Ekonomine taryba planuoti ir tvirtinti parapijos sielovados biudžetą ir aptarti svarbiausius parapijos ūkinės veiklos uždavinius.

Kun. Kęstutis Balčiūnas, klebonas, pastoracinės tarybos pirmininkas

Audronė Juozauskaitė, pastoracinės tarybos vicepirmininkė

Kun. Vaidas Gadeikis, vikaras

Rolandas Bušma

Martynas Girininkas

Ernesta Girininkienė

Vaida Jasilionienė

Vaida Bendikė

s. Antonina Domininka Sviderska

Aurelija Kaunienė

Indrė Kovalskė

Vaidas Kovalskis

s. Aušra Kuodytė

s. Regina Garjonytė

Lina Narbutienė

Kęstutis Rušinskis

Laimonas Valčiukas

Edita Valčiukienė

Tomas Viluckas

Jolita Viluckienė

Alfredas Umbrasas

Vilma Jakobsonaitė – Vorienė

Ekonominė taryba

Parapijos ekonominė taryba vadovaujasi Kanonų teisės kodeksu, vietos ordinaro išleistais potvarkiais ir veikia išvien su klebonu (arba administratoriumi) kompetentingai valdant parapijos turtą: padeda klebonui rūpintis naujų parapijos objektų statyba, senų, parapijai naudingų statinių remontu, padeda ieškant statybinių medžiagų ir jas perkant; prižiūri statybos ir remonto darbų kokybę, ieško finansavimo šaltinių parapijos vykdomiems darbams; tvarko žemės nuosavybės ir nuomos reikalus, vertina pateiktus ūkinius projektus; pataria klebonui įvairiais buities klausimais ir dėl visos ūkinės veiklos, informuoja, kokia parapijiečių nuomonė apie projektus.

Kun. Kęstutis Balčiūnas

Rolandas Bušma

Audronė Juozauskaitė

Kęstutis Rušinskis

Laimonas Valčiukas

Edita Valčiukienė