PARAPIJA IR MES

   Vieną pagrindinių Katalikų Bažnyčios kaip bendruomenės struktūrų yra parapija. Bažnyčia parapijomis vadina tikinčiųjų bendruomenes, susibūrusias atskirose vietovėse ir tvarkomas vyskupui atstovaujančio kunigo, nes vyskupas negali nei visuomet, nei visur pats būti su visa savo tikinčiųjų bendruomene, todėl jį parapijoje atstovauja klebonas. Jis tikintiesiems Bažnyčios vardu teikia sakramentus, skelbia Dievo žodį, vadovauja parapijos gyvenimui.
   Pats žodis „parapija” išsivystė iš graikiškos sąvokos „paroikia” ir išvertus reiškia „gyvenimas arti namų”. Taip pat šiuo žodžiu Antikos laikais buvo apibūdinama keliautojo ir svetimšalio, būsena, kai jis laikinai kur nors apsistoja. Todėl parapija krikščioniui yra tarsi  laikina stotelė, jo didžiojoje gyvenimo kelionėje.  Parapijoje turėtų būti sutelkta viskas, ko reikia visaverčiam krikščioniškam gyvenimui vystyti.
   Visgi labai neteisinga būtų manyti, kad parapijos gyvenimu turi rūpintis tik klebonas. Kokie energingi bei veiklūs būtų kunigai, vien jiems, be tikinčiųjų pagalbos, padaryti parapijos gyvenimą aktyvų, – neįmanoma. Svarbu, kad patys tikintieji glaudžiai bendradarbiaudami su kunigais gyvintų savo parapijos veidą.
   Parapijinių bendruomenių ypatybė – būti Bažnyčioje visiems žmonėms atvira vieta. Svarbu suvokti, kad parapija nėra tik zakristijonas, vargonininkas, choristai, įvairios veiklos grupės, bet ją sudaro visi jos teritorijoje gyvenantys tikintieji. Todėl ji yra atvira visiems žmonėms bendruomenė, čia yra laukiamas kiekvienas su savo sugebėjimais, gera valia, pastangomis ir visokeriopa pagalba. Visi jos nariai gali čia atrasti savo vietą, kad vyktų broliški mainai, kurie yra krikščioniškos bendruomenės pagrindas.
   Ypač svarbu yra suvokti kunigų misiją parapijoje ir iš parapijiečių suformuoti pagalbą jiems, kad būtų galima drauge bendruomenėje skleisti Evangeliją, pažinti laikmečio iššūkius ir atsiliepti į Šventosios Dvasios kvietimus. Tik šitaip mūsų parapijos bendruomenė taps meilės, evangelinės šviesos ir tiesos liudijimo židiniu. 

paruošė Tomas VILUCKAS