Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos dekanato kongresas

   Švenčiant Tikėjimo  ir Žemaičių Krikšto 600 metų Jubiliejinius metus 04.21 – 04.28 dienomis Palangos dekanate vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoraciją. Šeštadienio vakaro Šv. Mišiomis Palangos parapijos tikintieji, miesto svečiai ir piligrimai iš įvairių Palangos dekanato parapijų pradėjo Eucharistinio Kongreso vigiliją. Vakaro Šv. Mišių aukai vadovavo Kretingos klebonas br. Antanas OFM, kuris vigilijai atvyko kartu su broliais pranciškonais ir Kretingos parapijos jaunimu. Kretingos parapijos jaunimas giesme ir malda pravedė vakaro vigilija. Po br. Antano OFM įvadinės katechezės tikintieji ir tyla ir bendra giesme šlovino Eucharistijoje esantį Jėzų. Palangos parapijos kunigai, kartu su broliais pranciškonais klausė tikinčiųjų išpažinčių.
   Nuo 21.00 val. tylos adoracijai, pasikeisdami liko Palangos parapijos tikintieji. Į adoraciją aktyviai įsijungė Pašvęstojo gyvenimo seserys, Marijos Legijono nariai, bei daug tikinčiųjų. Visi jie iki ryto, tylos šlovinimo maldoje, adoravo Švč. Sakramentą.
   Sekmadienis (04.28) pagrindinė Kongreso diena. Į Palangą atvyko dekanato kunigai, tikintieji, parapijų atstovai, ministrantai ir adorantės. 11.30 bažnyčioje kun. Sigitas Žilys pravedė katechezę apie Eucharistiją tikinčiųjų gyvenime, o 12.00 val. prasidėjo Šv. Mišios kurioms vadovavo Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu meldėsi Vyskupas Augzilijaras  Linas Vodopjanovas OFM. Šventos Mišios buvo aukojamos už Palangos parapijos gyventojus ir už visą Palangos dekanatą. Po Šv. Mišių tikintieji miesto gatvėmis ėjo Eucharistinėje procesijoje, skelbdami Jėzų ir liudydami tikėjimą ir pasitikėjimą Juo. Bendroje procesijos maldoje meldėmės, kad Viešpaties malonė, Jo meilė ir gailestingumas pasiektų visų žmonių širdis. 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos