Marijos legionas

TIKSLAS. Kristus pasakė savo mokiniams: “Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones.” /Mt. 28,19/ Marijos legiono nariai stengiasi paklusti šiam Kristaus įsakymui – nešti visiems Gerąją Naujieną. Taip pat asmeninės pastangos siekti šventumo. Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą švč. M. Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pagrindinis Marijos Legiono „ginklas“ malda, džiaugsmo skleidimas. Ši draugija pasivadino legionu dėl vieningo jos statuto, dėl griežtos jos narių vidinės drausmės ir duotų pareigų laikymosi.

POBŪDIS IR VEIKLA. Marijos Legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Pastarieji meldžiasi nurodytomis maldomis. Aktyvūs nariai kiekvieną savaitę lanko vietinį prezidiumo susirinkimą. Kiekvienam prezidiumui vadovauja parapijos kunigas – Dvasios Vadas. Susirinkimas prasideda malda į Šventąją Dvasią. Kalbamas Rožinis. Pateikiamos atliktų darbų ataskaitos. Po kunigo kalbos kiekvienas narys gauna tolesnę, aiškią užduotį ateinančiai savaitei.

PAGRINDINIAI DARBAI. Pagal Dvasios Vado nurodymus nariai poromis apaštalauja po 2 valandas savaitėje parapijos aplinkoje. Atlieka įvairius sielovadinius darbus išskyrus materialinę pagalbą ir politinę veiklą. Legionieriai padeda kiekvienam žmogui atrasti Dievą:

 • Lanko naujakurius, jaunavedžius, jaunas šeimas, vienišus, ligonius ir senelius.
 • Kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir parapijos renginiuose.
 • Bendrauja su slaugos ir vaikų namų gyventojais, kaliniais.
 • Praveda katekizacijos užsiėmimus.
 • Paruošia ligonius priimti kunigą.
 • Vadovauja įvairioms katalikiškoms organizacijoms.
 • Ieško naujų narių į Marijos Legiono ir kitų katalikiškų organizacijų veiklą.
 • Platina katalikiškus laikraščius, žurnalus ir knygas.
 • Apaštalauja tarp narkomanų, benamių alkoholikų, išėjusių iš kalinimo vietų ir kt.

PALANGOS PARAPIJOS MARIJOS LEGIONAS.

Palangos parapijos Marijos Legiono „Ligonių sveikata“ įsikūrė 2001 05 20 vadovaujant kun. Vytautui Petrauskui, kuris ir buvo pirmasis Legiono dvasios tėvas. Vėliau dvasios tėvu buvo kan. Algis Genutis, o šiuo metu Marijos Legiono dvasios tėvas yra kun. Virginijus Buta. Parapijos Marijos Legioną sudaro 11 nuolatinių narių ir 304 maldos pagalbininkai.

Susidomėjusius Marijos Legiono malda ir veikla kviečiame

 • ateiti į Marijos Legiono susirinkimą, kuris vyksta parapijos namuose kiekvieną antradienį po vakaro Šv. Mišių;

arba kreiptis į:

 • Legiono pirmininkę Lidiją Monko (tel. 865136881)
 • vicepirmininkę Mariją Stacinskienę (tel861640582)
 • dvasios tėvą kun. Virginijų Butą (tel. 861125020)