Categories: Vyskupai

Mieli Broliai Seserys Kristuje

 

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA

Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai
tel. (8-444) 60636; faks. (8-444) 52300
2014 m. spalio mėn. 25 d.

Nr. 762

 

 

Mieli Broliai Seserys Kristuje, 

Greitai bėga laikas, atrodo, taip neseniai pradėjome spalio – rožinio maldos – mėnesį. Žengiame į lapkričio mėnesį, kuriame turėtume pratęsti mūsų tikėjimo gilinimą, stiprinimą ryšio su Dievu bei su visų mūsų laukiančio amžinojo gyvenimo, t.y. laimingo amžinojo gyvenimo viltimi.

Bažnyčia kviečia visus savo tikinčiuosius, ragina to tikslo siekti per lapkričio mėnesį minimas ir švenčiamas liturgines šventes ir minėjimus: lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmę, kurioje pagerbiame visus mūsų tikėjimo brolius ir seseris, nuo Kristaus laikų iki mūsų dienų nugyvenusius šventai savo žemiškąjį gyvenimą ir pasiekusius laimingą amžinybę – jų milijonų milijonai. Jų ištikimai krikščioniškas žemiškasis gyvenimas yra paskatinimas mums tokį gyvenimą gyventi iki Viešpats ir mus pakvies į amžinąją laimę. Jos siekti jų pavyzdžiu mus skatina lapkričio pirmosios dienos iškilmė. Švęskime ją apvalę savo sąžines nuo nuodėmių purvo šventojoje išpažintyje, susivienydami su Kristumi Šv. Mišių aukoje ir šventosios Komunijos priėmimu, įprastu būdu laimėdami tos dienos atlaidus, prisimindami visus dangų jau pasiekusius šventuosius (nesvarbu ar oficialiai Bažnyčios paskelbtus, ar ne), bet visus, kuriuos ir mes savo žemės gyvenime esame sutikę, kurie mums švietė ir iš dangaus dabar mums šviečia savo herojiška ištikimybe šventajam tikėjimui. Savo nuoširdžia malda prašykime, kad jie mums savo malda padėtų sekti jų pavyzdžiu likti ištikimais krikščioniškai gyvenimo tvarkai, nepaisant visų nukrikščionėjusio pasaulio madų. Visų Šventųjų šventė tebūna tokių pasiryžimų atnaujinimo diena visose mūsų parapijų bendruomenėse, kiekvienoje mūsų krikščioniškoje šeimoje, kiekvieno iš mūsų asmeniniame gyvenime.

Visų Šventųjų dienos vakarą, Vėlinių šventėje ir per aštuonias dienas po jų melskimės už tuos mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie (gal kaip ir mes) žemiškajame gyvenime yra ne kartą nusidėję, ne visuomet laikęsi visų Dievo bei Jo Bažnyčios įsakymų ir nespėję iš tų nuodėmių prisikelti, už jas atsiteisti ir dabar amžinybėje dar negali būti laimingi – savo malda, šventąja Komunija, užprašytomis ir „išklausytomis“ Šv. Mišiomis, meilės ir gailestingumo darbais, nuoširdžia malda ir giesme giedodami „kalnus“ ir taip apmastydami Viešpaties kančią, Jo laisvanoriškai prisiimtą dėl mūsų ir visų žmonių išganymo taip ir sau ir savo mirusiems artimiesiems padėkime pasiekti tą laimę, kurioje Viešpats Jėzus Kristus nori matyti visus mus ir visus mirusiuosius. Lankydami kapines išgirskime iš kiekvieno kapelio aidintį mirusiųjų (pažįstamų ar ne) šauksmą: „žmonės, būkite geri savo malda, savo krikščioniško gyvenimo darbais, Šv. Mišiomis, išpažintimi, komunija, atnaujintais pasiryžimais krikščioniškai gyventi, padėkite ir mums mirusiems, ir sau, dar ateityje mirsiantiems pasiekti dangaus laimę Dievuje. Ne žvakių ir greit rudens šalnų pakandamų žiedų,  bet visų dvasinio atsinaujinimo pastangų mes laukiame ir prašome iš jūsų“.

Išgirst ir atsiliept į šį mums brangių mirusiųjų šauksmą – prašymą gražią progą teikia visa ne tik Vėlinių oktavos kasdienių pamaldų tvarka kiekvienoje mūsų vyskupijos bažnyčioje, bet ir lapkričio piligrimystės šventės mūsų ir visos Lietuvos šventovėse.

Lapkričio 1 d. – 09:30 val. – Atlaidai Luokės Visų Šventųjų bažnyčioje.

                                – 12:00 val. – Visų Šventųjų pontifikalinės Šv. Mišios mūsų vyskupijos katedroje ir po jų procesija aplankant mirusių mūsų vyskupijos vyskupų kapus – katedros kriptoje ir šventoriuje.

Lapkričio 3 d. – Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Lapkričio 5 d. – 12:00 val. Telšių katedros kanauninkai aukos Šv. Mišias už mirusius vyskupus, kanauninkus ir kunigus.

Lapkričio 6 d. – 18:00 val. Telšių Mažojoje bažnyčioje Šv. Mišios už mirusius kunigus ir ten palaidotų mūsų vyskupijos kanauninkų ir kunigų kapų aplankymas.

Lapkričio 8 d. – 12:00 val. neseniai konsekruotoje Šventosios Bažnyčioje Šv. Mišios už visus gyvus ir mirusius šios bažnyčios statytojus ir geradarius.

Lapkričio 13 d. – 12:00 val. Kasmėnesiniai atlaidai Šiluvos Šventovėje.

Lapkričio 9-16 d. – Vilniuje Aušros Vartų šventovėje didieji Gailestingumo Motinos atlaidai.

Lapkričio 18 d. – 12:00 val. Telšių katedroje vyskupo Vincento Borisevičiaus kankinystės kasmetinis minėjimas, taip pat šio vyskupo kankinio įsteigtos Telšių kunigų seminarijos atkūrimo 25-ųjų metinių minėjimas.

Lapkričio 25 d. – 12:00 val. Telšių Katedroje vysk. Antano Vaičiaus 6-tųjų mirties metinių paminėjimas

Tikinčiuosius iš mūsų vyskupijos kviečiame dalyvauti ne tik savo parapijos lapkričio mėnesio pamaldose, bet ir piligriminėse kelionėse į šiame rašte įvardintas šventoves.

Vykstant į šias šventoves kviečiame atkreipti dėmesį į mūsų pakelėse, prie namų ir kitose vietose pastatytus ir esančius ar buvusius ir nunykusius kryžius, koplytėles, ypač pastatytas žuvusių mūsų laisvės kovotojų – karių ir partizanų žuvimo ar palaidojimo vietose pastatytus. Apnykusius, nunykusius ar sunaikintus kryžius ir koplytėles atnaujinkime, paremontuokime, nunykusių vietose pastatykime naujus.

Šiandien vėl kylant pavojui mūsų Tėvynės laisvei ir nepriklausomybei tokios mūsų maldingos pastangos pasitarnaus mūsų žmonių susitelkimui ir ryžtui ginti Tėvynės laisvę sustiprinimui.

Dievo palaimos visiems!

Telšių vyskupai
Ordinaras Jonas Boruta SJ
Augziliaras Linas Vodopjanovas OFM
2014-10-25