Tretininkai

Pasauliečių pranciškonų ordinas (tretininkai)

Pasauliečių pranciškonų ordinas yra visų pasauliečių pranciškonų brolijų, pasklidusių pasaulyje ir atvirų kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui, darni sąjunga. Šiose brolijose broliai ir seserys, Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos.
Pasauliečių pranciškonų ordinas skirstomas į įvairių lygmenų brolijas: vietines, regionines, nacionalines ir tarptautines. Kiekviena iš jų yra moralinis asmuo Bažnyčioje. Šios įvairių lygmenų brolijos tarpusavyje derinasi ir jungiasi pagal Regulos ir Konstitucijų normas. 

Ordino misija
Skelbti Evangeliją, vedant žmogų į asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi, Šv. Pranciškaus pavyzdžiu. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas – vieninga, nuolat auganti bendruomenė, kurios mažiausios ląstelės – vietinės brolijos glaudžiai bendradarbiauja savo viduje, tarpusavyje bei su visa Pranciškoniška šeima. Šios bendruomenės narys suvokia save kaip neatskiriamą viso Ordino dalį ir gyvena pasauliečių pranciškoniškuoju dvasingumu.

Pasauliečių pranciškonų akademija
VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ – nevyriausybinė neformalaus suaugusių ir jaunimo ugdymo ir švietimo įstaiga, veikianti Vakarų Lietuvoje.

  • Mūsų misija – neformalus suaugusių ir jaunimo ugdymas, paremtas bendražmogiškomis, krikščioniškomis ir pranciškoniškomis gyvenimo vertybėmis.
  • Mūsų vizija – sąmoningų, kūrybingų, aktyvių asmenų, bendruomenės narių, piliečių visuomenė, atsakingai dalyvaujanti viešajame Lietuvos gyvenime.
  • Mūsų tikslai: Vykdyti Pasauliečių pranciškonų ordino narių pirminį ir tęstinį ugdymą. Ugdyti žmogų kaip pilnavertę asmenybę ir aktyvų bei sąmoningą pilietį, bendruomenės narį. Atskleisti ir padėti suvokti žmonėms bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes bei jų reikšmę kasdieniniame gyvenime. Stiprinti žmonių aktyvumą ir atsakomybę įvairiose jų veiklos sferose, viešajame Lietuvos gyvenime.
  • Mūsų uždaviniai: Parengti metines studijų programas. Informuoti visuomenę apie veiklą ir studijas. Publikuoti studijų medžiagą. Organizuoti įvairias studijų formas: diskusijas, debatus, konferencijas, išvykas, stovyklas, paskaitas, seminarus, rekolekcijas, radijo ir televizijos laidas, edukacinius projektus jaunimui ir kt. Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis. 

Palangos parapija
Pasauliečių pranciškonų Brolija Palangoje oficialiai įsteigta 2005 gruodžio 4 d. Parapijos tretininkų brolijos nariai organizuoja „akademijos“ susirinkimus, bendradarbiauja pastoracinėje taryboje, trečiadieniais rūpinasi Šv. Mišių liturgijos organizavimu – jungia tikinčiuosius bendruomeniniam giedojimui, ruošia visuotines maldas, skaito Šv. Rašto skaitinius. 
Pranciškonų pasauliečių brolijos nariai renkasi parapijos namuose kiekvieną trečiadienį prieš vakaro Šv. Mišias.

Norinčius jungtis į brolijos veiklą, ir visus besidominčius pranciškuoniškuoju dvasingumu kviečiame ateiti į brolijos susirinkimus arba kreiptis nurodytais kontaktais:

tel.: 8-652-74783
el. paštas: aldaseduikis@gmail.com