Categories: Naujienos ir įvykiai, Skelbimai

Vyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas

Šiandien į Telšių Katedrą rinkosi vyskupijos kunigai, kurie kartu su apaštaliniu Nuncijumi Pedro López Quintana, naujuoju vyskupu koadjutoriumi Kęstučiu Kėvalu ir vyskupu Jonu Boruta aukojo šv. Mišių auką. 
Mišių pabaigoje susirinkusieji sveikino Ganytojus, ypač linkėjo vysk. Kęstučiui Kėvalui  naujoje tarnystėje  gausių Dievo malonių.
Per šv. Justino užtarimą, Dieve, laimink Telšių vyskupiją ir jos ganytojus.


 Telšių vyskupijos koadjutorius vyskupas Kęstutis Kėvalas gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d. Mokėsi Šančių vidurinėje mokykloje bei Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą 1990–1992 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete. 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.

1997 m. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu išvyko tęsti studijų Šventos Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje JAV. 2000 m. čia baigė pagrindines teologijos studijas ir įgijo teologijos bakalauro bei magistro mokslinius laipsnius.
2000 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Tamkevičiaus įšventintas kunigu. 2001 m. tęsė studijas Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje bei įgijo teologijos mokslo licenciato laipsnį, parašydamas darbą „Catholic Social Teaching and Economical Development: A Case Study of Lithuania“ („Katalikų socialinis mokymas ir ekonominis vystymasis: Lietuvos situacija“). Nuo 2001 m. rugsėjo paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Nuo 2002 m. vasario pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete. Jame iki šiol dėstė įvairius kursus teologijos ir religijos studijų bakalauro studijų programose: bendroji moralinė teologija, spec. moralinės teologija; taip pat magistro studijų programoje kursus: pastoracijos vadyba ir jaunimo sielovada.
2003 m. rugsėjį pradėjo doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso bei Jono Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu. 2003–2007 m. dalyvavo Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo darbe kaip Jaunimo sielovados komisijos pirmininkas. 2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. 2006 m. rugpjūčio išvyko į JAV rašyti doktorato darbo ir būti kapelionu Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijoje Putname, Konektikuto valstijoje. Nuo 2007 m. rugsėjo tęsė darbą Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinė domėjimosi sritis – katalikų socialinis mokymas, etika, laisvoji ekonomika. 2008 m. sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „The Origins and Ends of the Free Economy as Portrayed in the Encyclical Letter Centesimus Annus“ („Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Annus“). 2009–2011 m. yra Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete prodekanas.
2010 m. įteiktas Aktono instituto (JAV) Novako apdovanojimas už studijas gilinant sąsajas tarp moralės ir ekonomikos disciplinų bei laisvosios ekonomikos temos nagrinėjimą tarpdalykiniame kontekste. Nuo 2010 m. vasario dirbo Marijos radijo Lietuvoje programų direktoriumi.
2012 m. rugsėjo 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. 2012 m. lapkričio 24 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmių išvakarėse, arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ vadovaujant, arkivyskupui Luigi Bonazzi ir vyskupui Gintarui Grušui asistuojant, dalyvaujant Lietuvos bei užsienio vyskupams, kunigams ir visai Dievo tautai, susirinkusiai Kristaus Prisikėlimo šventovėje Kaune, įšventintas vyskupu.
Nuo 2017 birželio 1 dienos Telšių Vyskupijos Vyskupas Koadjutorius. 

Pamokslas