Categories: Skelbimai

Didžioji savaitė ir Velykos parapijoje

Verbų sekmadienis – balandžio 14 d.
Visų Šv. Mišių metu bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos. Visus kviečiame dalyvauti iškilmingose verbų procesijose, kurioms rinksimės prie bažnyčios vartų. Sutvirtinamuosius kartu su tėveliais kviečiame ateiti prieš 9.30 val. procesijai.

Didysis Trečiadienis – balandžio 17 d.
Vakaro Šv. Mišių metu (18.00 val.) bus šventinamas vanduo.

Didysis Ketvirtadienis – balandžio 18 d.
Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios vyks 18.00 val. (joms vadovaus kun. Sigitas Žilys) Šį ketvirtadienį Švč. Sakramento adoracija vyks ne prieš Šv. Mišias, o po jų iki 22 val. Prieš Šv. Mišias bus renkamas maistas, kurį penktadienį Caritas savanoriai išdalins išmaldos prašantiems ir stokojantiems žmonėms. 

Didysis Penktadienis – balandžio 19 d.
Mišių šią dieną ir iki pat šeštadienio vakaro nebus. Nuo 10 iki 13 val. parapijos namuose dalijamas maistas stokojantiems (pakvieskime juos ateiti). 17.30 val. bus einamas  Kryžiaus kelias. 18.00 val. bažnyčioje vyks Kristaus Kančios pamaldos, kurioms vadovaus kun. Romas Starkutis. Po pamaldų savo apmąstymais dalinsis dr. Giedrius Saulytis.

Didysis Šeštadienisbalandžio 20 d.
Visą dieną tikintieji galės garbinti Švč. Sakramentą prie Kristaus kapo bažnyčioje. 15.00 val. bažnyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. 21.00 val. prasidės Velyknakčio pamaldos: bus šventinama ugnis, teikiamas Krikšto sakramentas. Prieš pamaldas – įvadas į liturgiją (Tomas Viluckas), o Velyknakčio šventimui vadovaus mūsų parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas.

Velykų sekmadienis – balandžio 21 d.
8.00 val. Velykų ryto procesija ir Šv. Mišios, kurioms vadovaus mūsų parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas. Taip pat Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 ir 18.00 val. Visų Šv. Mišių metu melsimės tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis į Prisikėlusį Kristų už gyvuosius ir mirusiuosius. 

Velykų antra diena – balandžio 22 d.
Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Gražios ir šviesios Prisikėlimo šventės!