Categories: Skelbimai

Balandžio mėnuo parapijoje

Balandžio 5 d. (penktadienis) – 18. 45 val. (po Mišių)
parapijos namų salėje vyks susitikimas su teologu dr. Giedriumi Saulyčiu. 

Balandžio 6 d. (šeštadienis) –  9.30 val, organizuojama pavasarinė talka, per kurią bus švarinama bažnyčia. Susiburkime, kad bendruomeniškai paruoštume mūsų bažnyčią pagrindinei mūsų tikėjimo šventei.

Balandžio 7 d. – V gavėnios sekmadienis. Lietuvos žmonės turi galimybę neakivaizdžiai dalyvauti Maltos ordino dienose, vykstančiose pirmąją gegužės savaitę Lurde, Prancūzijoje. Žvakės su jas perdavusiųjų viltimi ir malda bus uždegtos vienoje garsiausių piligrimystės vietų Europoje. Kelionę organizuoja Maltos ordinas, kuris į piligriminę kelionę Lurdan lydės žmones su negalia. Įsigydami už auką šventintą žvakę galite prisidėti prie neįgaliųjų piligrimystės. Tad sekmadienį mūsų parapijoje budės Maltos ordino savanoriai.

Balandžio 10 d. (trečiadienis) – Palangos dekanato vizitacija, kurią vykdys Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. 

Verbų sekmadienis – balandžio 14 d. Visų Šv. Mišių metu bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos. Visus kviečiame dalyvauti iškilmingose verbų procesijose, kurioms rinksimės prie bažnyčios vartų. 

Didysis Ketvirtadienis – balandžio 18 d.

Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios vyks 18.00 val. (joms vadovaus kun. Sigitas Žilys) Šį ketvirtadienį Švč. Sakramento adoracija vyks prieš Šv. Mišias, o po jų iki 22 val. Prieš Šv. Mišias bus renkamas maistas, kurį penktadienį Caritas savanoriai išdalins išmaldos prašantiems ir stokojantiems žmonėms. 

Didysis Penktadienis – balandžio 19 d.

Nuo 10 iki 13 val. parapijos namuose dalijamas maistas stokojantiems (pakvieskime juos ateiti). 17.30 val. bus einamas  Kryžiaus kelias. 18.00 val. bažnyčioje vyks Kristaus Kančios pamaldos, kurioms vadovaus kun. Romas Starkutis. Po pamaldų savo apmąstymais dalinsis dr. Giedrius Saulytis.

Didysis Šeštadienisbalandžio 20 d.

Visą dieną tikintieji galės garbinti Švč. Sakramentą prie Kristaus kapo bažnyčioje. 15.00 val. bažnyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. 21.00 val. prasidės Velyknakčio pamaldos: bus šventinama ugnis, teikiamas Krikšto sakramentas. Prieš pamaldas – įvadas į liturgiją (Tomas Viluckas), o Velyknakčio šventimui vadovaus mūsų parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas.

Velykų sekmadienis – balandžio 21 d.

8.00 val. Velykų ryto procesija ir Šv. Mišios, kurioms vadovaus mūsų parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas. Taip pat Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 ir 18.00 val. Visų Šv. Mišių metu melsimės tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis į Prisikėlusį Kristų už gyvuosius ir mirusiuosius. 

Velykų antra diena – balandžio 22 d.

Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Sudėtinės Šv. Mišios

Balandžio mėn. sudėtinės Šv. Mišios, jūsų intencijomis bus aukojamos per vakarines Šv. Mišias, šiomis dienomis:

  • Intencijomis už mirusius – balandžio 1 d.;
  • Intencijomis šv. Antanui – balandžio 2 d.;
  • Intencijomis šv. Rokui – balandžio 3 d.;
  • Už pašaukimus į kunigystę, vienuolystę, už geradarius – balandžio 4 d.
  • Intencijomis Švč. Jėzaus Širdžiai – balandžio 5 d.;

Intencijomis Švč. M. Marijai – balandžio 6 d.Gavėnios metu:

-Ketvirtadieniais – nuo 16.00 iki 17.50 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija.
-Penktadieniais – 9.00 val. parapijos namų salėje giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Tai -nuoširdi malda, apmąstant Kristaus išganingąją kančią, už mūsų brangius artimuosius, o ypatingai pavedant Viešpaties gailestingumui mūsų brangius mirusiuosius. Visus galinčius jungtis į šią maldą kviečiame ateiti.
-Penktadieniais – prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) Bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus kelio stotys.
-Sekmadieniais – prieš ir per Sumos Šv. Mišias (12.00 val.) giedami Graudūs verksmai, kuriais apmąstoma Jėzaus kančia.