Categories: Naujienos ir įvykiai

Žemaičių Krikšto Jubiliejus (08.01-08.04)

   1413 metais, po to kai mūsų Žemaičių protėvių delegacija nuvyko į Visuotinį Bažnyčios Konstancos Susirinkimą, Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija, Jo Šventosios Dvasios meilė ir Dievo Tėvo malonė pasiekė mūsų žemę. To Tikėjimo į viso pasaulio ir visų žmonių Viešpatį nepajėgė nei prievarta nei kardu nei bauginimais atnešti mums…
   2013 metais Žemaičių žemės krikščionys pradėjo švęsti to svarbaus įvykio 600 metų Jubiliejų. Šventėme parapijose – kalbėjome iškilmingą Tikėjimo išpažinimą, lankėme parapijinę katechezę, kurios metu studijavome Katalikų Bažnyčios Katekizmą, šlovinome Viešpatį adoracijoje, kalbėjome Dievo Tautos liturgines valandas, kurių metu meldžiamės kartu su visa Bažnyčia ir už visą Bažnyčią.
   Šis Jubiliejus suvienijo ir viso dekanato tikinčiuosius – Kretingos parapija kartu su broliais pranciškonais suorganizavo viso Palangos dekanato jaunimo dienas, viso dekanato parapijos įsijungė į nenutrūkstamą Švč. Sakramento adoraciją, galiausiai Jubiliejų ir Tikėjimo metus švęsdami visi kartu Palangos parapijoje dekanato Eucharistinio Kongreso metu (žr. įvykiai 04.28).
   Rugpjūčio 1-4 dienomis tikintieji rinkosi į pagrindines ir istorines mūsų vyskupijos šventoves pagrindiniams Jubiliejaus renginiams ir maldai.
   Rugpjūčio 1 dieną Marijos Legiono nariai kartu su tikinčiaisiais vyko į Žemaičių Kalvarijos baziliką prie stebuklingo Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės paveikslo, pavesti dangiškosios Motinos globai mūsų vyskupijos ir viso pasaulio šeimas.
   Rugpjūčio 2 dieną Telšių mieste Žemaitijos maldininkai ir piligrimai ėjo Kryžiaus Kelią apmąstydami Išganingąją Jėzaus kančią, dėka kurios mums visiems dovanotas amžinasis gyvenimas. Ši diena mums Palangos parapijos tikintiesiems ypatinga ir todėl, kad Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus paskirtasis Legatas Žemaičių Krikšto Jubiliejui aplankė ir mūsų parapiją bei bažnyčią. Kartu su Jo Eminencija Popiežiaus Legatu Kardinolu Peter Erdo, mūsų bažnyčioje lankėsi ir prie mūsų Mergelės Marijos paveikslo maldai suklupo ir J.E. Apaštališkasis Nuncijus Luigi Bonazzi, J.E. Telšių Ordinaras Jonas Boruta SJ, J.E. Telšių Vyskupo Augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio Vyskupas Ordinaras Rimantas Norvila bei juos lydintys, Vyskupu Konferencijos paskirti garbinki kunigai kan. Viktoras Ačas ir kun. Darius Trijonis. Garbingi svečiai pokalbio metu su parapijos kunigais pasidomėjo tikinčiųjų gyvenimų, rūpesčiais bei dvasiniu gyvenimu. Visiems mums, Palangos tikintiesiems, Popiežiaus Legatas siunčią palaiminimą ir maldą. Džiaugiamės kad dėka parapijiečių aukos ir dovanos galėjome svečius pavaišinti pietumis bei įteikti tai ką pajūryje turime gražiausio ir brangiausio iš Baltijos jūros gintaro padarytus Rožančius bei knygą apie Palangos bažnyčią. Dėkojame aukotojams už dovanas ir vaišes.
   Rugpjūčio 3 dieną visos vyskupijos jaunimas rinkosi į Varnius į įstorinę mūsų vyskupijos Katedrą. Maldai ir šlovinimui.
   Rugpjūčio 4 diena – pagrindinė Jubiliejaus diena sukvietusi gausybė tikinčiųjų Eucharistiniam Kongresui į Žemaitijos sostinę – Telšius. Prieš Šv. Mišias aikštėje vyko šlovinimas, kurio metu apie nuostabią Tikėjimo dovaną su tikinčiaisiais dalijosi žemaitiškai prabilęs mūsų parapijos kunigas Sigitas Žilys. Po šlovinimo prasidėjo pagrindinės Jubiliejaus Šv. Mišios, kurių metu Popiežiaus Legatas Kardinolas Peter Erdo perskaitė Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinį sveikinimą visiems tikintiesiems (žr.: Aktualu / Straipsniai). Po Evangelijos Popiežiaus Legatas pasakė sveikinimo homiliją, kuri taip pat mus visus kvietė susimąstyti apie tikėjimo dovaną ir malonę (žr. Aktualu / Straipsniai). Mišių pabaigoje, Popiežiaus įgaliotas Legatas visus palaimino Apaštaliniu palaiminimu, po kurio sekė Eucharistinė procesija į Katedrą.

Dar kart visus Žemaičių žemės krikščionis, visus tikinčiuosius ir visus geros valios žmonės sveikiname su šiuo nuostabiu Jubiliejumi ir Tikėjimo švente!

Spausdinti Spausdinti