Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos dekanato vizitacija

   „Jėzui, kuriam neatsirado vietos žmonių užeigoje, gimė Betliejaus tvartelyje, kaip pats vargingiausias, kaip pats mažiausias ir silpniausias iš visų žmonių. Būtent šitokių būdu atėjęs į šį pasaulį, Jis davė mums artumo, susitapatinimo ir solidarumo pavyzdį su visais, mūsų aplinkoje esančiais, pačiais mažiausias ir vargingiausias žmonėmis“ – šitokiais žodžiais J.E. Vyskupas, pradėdamas Šv. Mišių auką, kreipėsi Laukžemės bažnyčioje į čia susirinkusius Palangos dekanato kunigus, Palangos dekanato parapijų Caritas savanorius ir visus Laukžemės parapijos tikinčiuosius.
   2013 12 11 d. Laukžemės parapijoje vyko mūsų dekanato vizitacija, kurioje dalyvavo viso dekanato kunigai bei parapijų Caritas organizacijos vadovai ir savanoriai. Parapijų Caritas atstovai pristatė kokiais būdais parapijos rūpinasi vargingiausiais ir pagalbos reikalingais žmonėmis. J.E. Vyskupas dekanato kunigams ir Caritas savanoriams pristatė Popiežiaus dokumentą „Giliausia Bažnyčios prigimtis“ (visą dokumentą apie Bažnyčios artimo meilės darbų vykdymą galite rasti mūsų parapijos internetiniame puslapyje).
   2012 m. lapkričio 11 d buvo paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI potvarkis Motu proprio forma: „Intima Ecclesiae natura“. Popiežius Benediktas primena, kad gilioji Bažnyčios prigimtis išreiškiama trijų rūšių tarnyste: Dievo žodžio skelbimu (kerygma-martyria), sakramentų šventimu (leiturgia) ir artimo meilės tarnyste (diakonia).
   Dokumente nurodoma, kad karitatyvinės organizacijos, veikiančios Bažnyčios vardu ir išlaikomos tikinčiųjų aukojamomis lėšomis, gali būti steigiamos tik su bažnytinės vyresnybės pritarimu. Taip pat ir apibūdinimas „katalikų“, „katalikiška“ organizacijos pavadinime gali būti naudojamas tik Bažnyčios vyresnybei leidus. Primenama vyskupų pareiga rūpintis, kad vietiniu mastu veikiančios katalikiškos karitatyvinės organizacijos laikytųsi bažnytinės teisės normų, kad būtų gerbiama pinigus jų veiklai aukojančių tikinčiųjų ar fundatorių valia, taip pat, kad šių organizacijų darbuotojai turėtų ne tik jų darbui reikalingą profesinę kompetenciją, bet ir vadovautųsi krikščionišku požiūriu į vykdomą darbą arba bent jį gerbtų.
   Popiežiaus dokumente taip pat primenama vyskupų pareiga budėti, kad katalikiškos organizacijos nebūtų įveliamos į su Bažnyčios mokymu nesuderinamą veiklą, taip pat, kad nebūtų finansuojamos organizacijų, kurios siekia Bažnyčiai nepriimtinų tikslų. Tais atvejais, kai nustatoma, kad karitatyvinės organizacijos veikla nesuderinama su Bažnyčios mokymu, vyskupas privalo apie tai viešai informuoti visą bendruomenę, o tokiai organizacijai neleisti save toliau vadinti „katalikiška“ organizacija.
   Mūsų parapiją dekanato vizitacijoje atstovavo: Agrifina Senavaitienė, Danguolė Meištinienė, Zina Abrutienė, Elena Metrikienė ir Marija Stancikienė iš Marijos Legiono. Dėkojame parapijos atstovams ir visiems mūsų parapijos Caritas savanoriams už jų kasdienį savęs dovanojimą stokojantiems ir pagalbos reikalingiems mūsų bendruomenės žmonėms.

    Keletas akimirkų iš vizitacijos (foto darytos telefonu, tad atsiprašome už kokybę).