Categories: Naujienos ir įvykiai

Altoriaus konsekravimo iškilmė (06.21)

Pavasarį pradėtus presbiterijos (bažnyčios vieta kur randasi centrinis altorius prie kurio aukojamos Šv. Mišios) darbus užbaigėme Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės išvakarių Šv. Mišiomis, kurių metu buvo konsekruotas naujas mūsų bažnyčios altorius. Altoriaus kosekracijos iškilmėms vadovavo Telšių Vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ.  

Bažnyčios altorius — tai vieta, ant kurios aukojama Šv. Mišių auka. Altorius primena Kristų, kuris už visus žmones pasiaukojo ant kryžiaus. Kunigas ar vyskupas, aukodamas Šv. Mišias vos tik priėjęs prie altoriaus jį pagarbiai pabučiuoja, o per iškilmingas apeigas ir smilko, apeidamas aplinkui. Šv. Mišių pabaigoje, palaiminęs susirinkusius, vyskupas ar kunigas visada altorių pabučiuoja, taip išreiškia pagarbą Jėzui Kristui ir bendrystę su visais kankiniais ir šventaisiais.

Marmuro mensoje (viršutinėje altoriaus dalyje) paruoštoje vietoje Vyskupas įdėjo kankinio Šv. Adalberto Vaitiekaus relikvijas, kurios simbolizuoja mūsų, žemėje dar keliaujančios Bažnyčios, vienybę su tais, kurie jau Danguje regi ir garbina Viešpatį. Jaudinantis ir šventovei svarbus momentas — altoriaus konsekracija. Vyskupas kryžiaus ženklu tepa katedroje Didįjį Ketvirtadienį pašventintu Šv. Krizmos aliejumi altoriaus mensą ir palydi specialia malda:

Palaimintasis Dieve, Tu esi didis ir gailestingas. Dėl žmonijos išganymo maloniai priėmei savo Sūnaus auką, kuri buvo aukojama ant kryžiaus altoriaus. Su tėviška meile suburk savo tautą prie Tavo Sūnaus stalo, kad atšvęstų Kristaus aukos prisiminimą.

Pažvelk, Viešpatie, į šį altorių, paruoštą švęsti Tavo paslaptis. Tebūnie jis mūsų garbinimo ir padėkos Dievui centras. Tebūnie aukuras, ant kurio sakramentų pavidalu aukojame Tavo Sūnaus auką. Tebūnie stalas, ant kurio laužome gyvenimo Duoną ir geriame vienybės Taurę. Tebūnie šaltinis, iš kurio trykšta amžinasis išganymo vanduo.

Duok mums, Tavo tikintiesiems, vienybėje su Kristumi, gyvuoju Akmeniu, išaugti gyvomis Dievo šventovėmis, kad galėtume ant mūsų širdies altoriaus Tavo garbei aukoti mūsų gyvenimo auką. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

                                                                                                        AMEN.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos