Metų projektai

Nr.

Projektas

Projekto aprašymas

Projekto stadija

 1.

  Internetinis parapijos tinklapis

Jau veikia internetinis Palangos parapijos tinklapis www.palangosparapija.lt . Reikia užbaigti talpinti, pagrindinę, tikintiesiems aktualią informaciją, paruošti dekanato aprašymą populiarinant religinę piligrimystę po dekanato šventoves, kad ateityje svetainėje būtų talpinami tik skelbimai ir įvykių aprašymai. 

  Vykdoma

 2.

 Parapijos tarybos

Evangelijos skelbimui, sielovados organizavimui ir darbų bei projektų tąsai yra labai svarbu, kad parapijoje būtų aktyvi ir veikli pastoracinė ir ekonominė taryba patarianti ir padedanti dvasininkams sielovadiniuose darbuose. Šių metų siekis – galutinai suformuoti parapijos pastoracinę tarybą, pasitvirtinti statutą ir konkrečias veiklos sritis bei atsakomybę perleisti parapijiečiams.

 Vykdoma

 3.

 Parapijos gyvenimo kalendorius

Šalia Liturginių metų švenčių, švenčiamų visoje Bažnyčioje, kiekviena parapija turi savo tradicijas ir šventes. šių metų siekis galutinai suformuoti parapijos gyvenimo kalendorių, kuriame atsispindėtų ir būtų nustatytos pastovios datos tam tikrų, tik mūsų parapijos įvykių ir švenčių. 

 Vykdoma

 4.

 Šeimos metų kalendorius

2014-ieji yra paskelbti Šeimos metais. Palangos parapija nori kuo aktyviau gyventi šiuos metus, kad vėl žmonių sąmonėse iškiltų šeimos vertė ir svarba visai visuomenei. Tam tikslui turėtų būti sukurta programa tiek maldos susirinkimams tiek pokalbiams ir diskusijoms, kad tikintieji galėtų svarstyti ir turėtų suvokimą apie šeimą, jos kritines situacijas ir budus kuriais nugalimi sunkumai šeimos gyvenime.

 Įvykdyta

5.

 Parapijos namai

Jau paruoštas techninis parapijos namų rekonstrukcijos projektas, kuriame numatyta kaip pakeisti esančias erdves ir jas pritaikyti parapijos ir miesto bendruomenės poreikiams. Šių metų tikslas gauti visus reikalingus leidimus ir kompetentingų valstybinių institucijų, kad būtų galima pradėti renovacijos darbus.

 Vykdoma

 6.

 Bažnyčia – vargonai

Tam kad būtų galima bažnyčioje organizuoti vargonų muzikos koncertus, kad liturgijos (apeigų metu) sakralinis giedojimas būtų palydimas vargonų muzikos akomponavimu parapija ieškos svarstys galimybes remontuoti, renovuoti senuosius arba įsigyti naujus vargonus.

 

 Įvykdyta

 7.

 Bažnyčia – presbiterija

Po Vatikano II Susirinkimo vienas iš liturgijos šventimo pakeitimu buvo ne tik gimtosios kalbos grąžinimas apeigose tačiau ir kunigo atsisukimas į Dievo Tautą, kad visi dalyvaujantys turėtų galimybę aktyviai ir sąmoningai įsijungti i Šventųjų Paslapčių šventimą. Šiam tikslui šiais metais bus siekiama pakelti presbiterijos grindis, pastatyti naują aukos altorių ir Dievo Žodžio skaitymo sakyklą.

 

Įvykdyta

 8.

 Bažnyčia – apsaugos sistemos

Bažnyčioje yra saugotinų sakralinių, menių ir istorinių vertybių, prie kurių meldžiasi tikintieji ir kurių pamatyti atvyksta ir Palangos miesto svečiai bei religiniai turistai iš viso pasaulio. Tam kad tikintieji galėtų nuolat bažnyčią rasti atidarytą šiais metais siekiama atnaujinti tiek priešgaisrinę apsaugos sistemą, tiek apsaugos sistemą įdiegiant video stebėjimą. Jau paruoštas projektas ir gauti leidimai iš kompetentingų institucijų remonto darbams pradėti. Šiuo metu ieškoma finansavimo.

 

Įvykdyta

  9.

 Bažnyčia – rūsiai ir palėpės

Šiais metais siekiama sutvarkyti rūsio ir palėpių erdves išskiriant nebenaudojamą, tačiau vertingą bažnyčios liturginį inventorių, kuris galėtų būti eksponuojamas parapijos muziejuje. Tuo pačių metu paruošiant saugias erdves bažnytinių dokumentų archyvavimui.

 

 

 10.

 Įgarsinimas ir TV monitoriai

Kad užtikrinti tikinčiųjų aktyvų ir sąmoningą dalyvavimą apeigose, parapija sieks šiais metais didžiųjų švenčių metu pastatyti TV monitorius, kurie įgalintų tikinčiuosius matyti ir dalyvauti aktyviai švenčiamose tikėjimo paslaptyse.