Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

 

 

Pamaldų tvarkaraštis:
I-V: 7.00 ir 18.00 val.
VI: 8.00 ir 18.00 val.
VII: 8.00; 10.30 ir 12.30 val.
Parapijos šventės:
Viešpaties Apreiškimas (tituliniai atlaidai) – 03-25 d.
Šv. Antanas Paduvietis – 06-13 d.
Šv. Pranciškus Asyžietis – 10-04 d.
Bažnyčia atidaryta:
I-V: 7.00 – 19.00 val.
VI: 8.00 – 19.00 val.
VII: 8.00 – 14.00 val.
Kontaktai:
Klebonas – kun. br. Antanas BLUŽAS
tel: 8-698-05526
Parapijos raštinė – 8-686-30227; 8-445-76373

www.kretingospranciskonai.lt 

 

APIE BAŽNYČIĄ
   Bažnyčia yra Kretingos miestelio centre, priklauso Palangos   dekanatui, ji yra seniausia Žemaitijoje išlikusi bažnyčia.
   1602 m. Kretingos valdytojas J. K. Chodkevičius su žmona Sofija ant dešiniojo Akmenos kranto – Kretingsodyje – pastatė medinę bažnyčią ir namus, kuriuose įkurdino šešis parsikviestus vienuolius bernardinus, patikėję jiems rūpintis bažnyčia ir Kretingos gyventojų dvasiniu gyvenimu. 1610-1617 m. pastatyta mūrinė vienanavė gotikinio stiliaus bažnyčia su dviem bokštais. Viename bokšte įrengta varpinė su keturiais varpais bei laikrodžiu. Mūrinės bažnyčios ir vienuolyno statybai J. K. Chodkevičius paskyrė  dvylikos metų Kretingos dvaro pajamas. Tai yra seniausia išlikusi bažnyčia Žemaitijoje.
   1659 m. ir 1710 m. vienuolynas ir bažnyčia švedų kariuomenės apiplėšti ir nuniokoti.
   Kazimieras Povilas Jonas Sapiega (Kretingą valdęs po Chodkevičių), suremontavo pastatus, bokštą ir atnaujino didįjį altorių. Manoma, kad prie bažnyčios interjero apdailos prisidėjo ir garsus skulptorius bei tapytojas Jokimas Dobročinskis, gyvenęs vienuolyne.
   1907-1912 m. pagal Krokuvos architekto restauratoriaus Sławomiro Odrziwolskio projektą bažnyčia perstatyta. Prijungtos dvi šoninės navos, išmūrytas erdvus transeptas su puošniais frontonais. Virš jo iškilo naujas medinis bokštas su keturiais šoniniais bokšteliais.
   1941 m. birželio 26 d. Kretingoje kilęs gaisras nuniokojo bažnyčią ir vienuolyno pastatus. 1949 m. sovietų valdžia konfiskavo bažnyčios turtą bei apribojo veiklą. Bažnyčia nukentėjo ir Antrojo pasaulinio karo metu, buvo numuštas bokštas. 1950 m. remontuota. 1982 m. kitokios formos nei ankstesnis bokštas atstatytas klebono Bronislovo Burneikio rūpesčiu.
   Bažnyčioje vyrauja įvairūs stiliai – gotika, renesansas, barokas. Viduje įrengti septyni barokiniai altoriai. Vidus trijų navų. Yra seniausi Lietuvoje žinomi vargonai, garsus šv. Antano Paduviečio paveikslas, gausiai ornamentuotos ir paauksuotos vienuolių choro stalės su pranciškonų kankinių portretais, bažnyčios fundatorių J. K. Chodkevičiaus ir jo žmonos Sofijos herbais ornamentuotos pagrindinės bei jų portretinėmis pusfigūrėmis puoštos zakristijos durys, Kristaus ir apaštalų skulptūromis apjuosta sakykla. Po centriniu altoriumi palaidoti Chodkevičių šeimos nariai ir pranciškonų vienuoliai. Šventorių supa mūrinė tvora su Kryžiaus kelio koplytėlėmis.
   2008 m. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia paskelbta valstybės saugomu kultūros paminklu.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Bažnyčios istorija. Iš Pranciškonų paveldas [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.] Prieiga per internetą: http://www.pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=70.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingos bažnyčia ir parapija XVII-XVIII a. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus] 2012 [žiūrėta 2012 vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=105:kretingos-banyia-ir-parapija-xvii-xviii-a&catid=20:parapijos-istorija&Itemid=69.
    KANARSKAS, Julius. Kretingos katalikų parapija ir bažnyčia rusų laikais. Iš Kretingos Pranciškonai[interaktyvus] 2012 [žiūrėta 2012 vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=120:kretingos-katalik-parapija-ir-banyia-rus-laikais&catid=20:parapijos-istorija&Itemid=699.
  3. KANARSKAS, Julius. Pirmoji Kretingos katalikų bažnyčia. Iš Pranciškonų paveldas [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: http://www.pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=article&id=54:pirmoji-kretingos-katalik-banyia&catid=35:istorijab&Itemid=70.
  4. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 256.
  5. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.].  Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010. Prieiga per internetą: http://telsiuvyskupija.lt/?id=56.
  6. ŠVEBERAS, Povilas. Kretingos bernardinų vienuolynas ir  Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Iš Lietuvos vienuolynai. Vadovas. Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 1998, p.141-149.
  7. MISIUS Kazys, ŠINKŪNAS Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 376.
  8. Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=27495&lang=lt.

Medžiaga pateikta  iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos virtualios Kretingos krašto enciklopedijos 
www.kretingosenciklopedija.lt