Gyvojo Rožinio maldos bendruomenė

Pop. Jonas Paulius II kalbėjo: „Rožinis yra mano mėgstamiausia malda, nuostabi savo paprastumu ir gilumu. Šioje maldoje daug kartų kartojame žodžius, kuriuos Mergelė Marija girdėjo iš arkangelo ir iš savo giminaitės Elzbietos. Visa Bažnyčia jungiasi tais žodžiais… Nuoširdžiai raginu kalbėti jį“.

   Daugelis popiežių antrajame tūkstantmetyje turėjo bei puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono XIII – „Rožinio popiežiaus“ – visi popiežiai rekomendavo šią maldą. Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus šv. Dievo Motinai. Jis visada nešiojosi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo.
   Rožinis – „rožių grandinė“ – yra pamaldus kartu su šv. Marija Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Rožinis yra Evangelijos santrauka. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir šv. Mergelei Marijai. Kalbėti Rožinį- tai kartu su šv. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.
   Gyvojo Rožinio Draugija yra tarptautinė draugija. Jos nariai meldžiasi visame pasaulyje. Šios maldos bendruomenės nariai įsipareigoję melstis bent po vieną Rožinio maldos slėpinį kasdien. Nariai meldžiasi popiežiaus, vietos vyskupo intencijomis. Gyvojo Rožinio draugijos nariai turi savo įstatus, kurių privalo laikytis. Būrelių vadovai vadovaujasi atmintinėmis. Bendrai Gyvojo Rožinio draugijos veiklai vadovauja komitetas, sudarytas iš būrelių vadovų ir jų pavaduotojų, o t. p. komiteto pirmininkė.

Mūsų parapijoje „Gyvojo Rožinio“ draugiją buria ir koordinuoja:

  • Aurelija Kaunienė: tel.: 8 (671) 51 511
  • Elytė Noreikienė: tel.: 8 (676) 50 595

   Gyvojo Rožinio nariai įsipareigoja kiekvieną dieną sukalbėti vieną Rožinio paslaptį. Taigi kasdien yra sukalbamas visas Rožinis, nes nariai turi tik jiems paskirstytas paslaptis taip, kad kasdien būtų apmąstyta viena Rožinio dalis.

Visus, norinčius kartu melstis, nuoširdžiai kviečiame tapti Gyvojo Rožinio draugijos nariais.