Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Šv. Mišios aukojamos:
Pirmadieniais – nėra
Antradieniais – Penktadieniais 17.00
Šeštadieniais 10.00
Sekmadieniais 10.00 ir 13.00

Bažnyčia atidaryta darbo dienomis nuo 15.00 (vasaros metu  atidaryta – visą dieną),
šeštadienį ir sekmadienį nuo 9.00 – 15.00
Darbėnų parapijai yra priskirta  Lazdininkų Prisikėlimo Koplyčia.
Šv. Mišios sekmadieniais – 11.30

Atlaidai:
Petro ir Pauliaus birželio 29 d. (penktadienis)
Arkangelo Mykolo rugsėjo 29 d. (šeštadienis)
Lazdininkų koplyčioje: Viešpaties Prisikėlimo atlaidai Antrąją Velykų dieną  12.00 val.

Kontaktai:

Parapijos klebonas kun. Viktoras DIRVONSKIS
tel.: +370 672 37 045
Rekvizitai:
Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Parapija
Turgaus a. 3a., Darbėnai, 97262 Kretingos raj.
Juridinio asmens kodas: 1912 75263
Bankas: AB DNB kodas 40100
A.S LT 634010041800791250
LT877300010075929508  Swedbank
LT634010041800791250  DNB

 

APIE BAŽNYČIĄ
   Bažnyčia yra Darbėnų miestelyje, prie Darbos upės, 17 km į šiaurės rytus nuo Palangos. Bažnyčia priklauso Palangos dekanatui.>
   Pirmąją Romos katalikų bažnyčią Darbėnuose pastatė Karolis Chodkevičius 1620 m. Vysk. M. Valančius „Žemaičių vyskupystėje“ mini, kad tai buvo Palangos filija ir prie jos gyvenantį kunigą išlaikę tikintieji. Karaliaus Jono Kazimiero pasiuntinys Jonas Malakauskis, atvykęs į Darbėnų valsčių ir išvydęs kunigo neturtą, pavedė jam daržus ir įsakė valsčiui, kai bus reikalas, sutaisyti bažnytėlę.
   XVII a. kunigo bažnyčia neturėjo. 1737 m. karaliaus Augusto pasiuntinys Kazimieras Sologubas suteikęs parapijai žemės ir įsakęs, kad valsčiaus gyventojai piltų bažnyčiai pyliavą ir duotų rinkliavą. Po 1740 m. žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius (1740–1757 m.) atskyrė Darbėnus nuo Palangos, suteikė parapijos teises. Prie bažnyčios gyveno trys kunigai.
   1782 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia, kuri sudegė 1831 m. sukilėlių kovų metu. Pamaldos vyko Darbėnų dvaro klėtyje. 1838–1842 m. grafas Tiškevičius pagal Fridricho Gasbeno projektą pastatė naują mūrinę Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Bažnyčia iš dalies perstatyta 1886 m.: pristatytas medinis bokštas, 1911 m. – perstatytas. 1935 m. bažnyčia sudegė bokšte kilus gaisrui. Pamaldos perkeltos į parapijos salę. Bažnyčia atstatyta 1936 m. Atstatymo projekto inžinierius S. Fedoravičius. Parapija priklausė Palangos dekanatui, 1938 m. turėjo 4470 parapijiečių.
   Bažnyčia yra romantizmo laikotarpio architektūrai būdingų formų, stačiakampio plano, su vienu bokštu, presbiterijos gale yra mažytis bokštelis. Viduje dideli vargonai, 3 altoriai. Yra išlikęs XVIII a. nežinomo dvasininko portretas, 1759 m. žalvarinis relikvijorius. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Šventoriuje, ant piramidinio pagrindo, stovi medinė trijų tarpsnių varpinė (XIX a.). Jos solidžios dvivėrės durys dengtos vienšlaičiu stogeliu. Šalia bažnyčios šventoriaus 1997 m. pastatyta skulptūra saleziečio vienuolio Perkumo Petro atminimui.
   Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas 2005 m. pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BLADŽIUS, A. Duomenys apie Darbėnų Šv.apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią [rankraštis]. [Darbėnai], [b. m.]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  2. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 287–288.
  3. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 374.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kartenos ir Darbėnų bažnyčios šviečia kaip Europos miesteliuose. Pajūrio naujienos, 2007, gruodžio 4.
  5. Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčia.  Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=30367&lang=lt.

Medžiaga pateikta  iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos virtualios Kretingos krašto enciklopedijos 
www.kretingosenciklopedija.lt