Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

Aptarnauja
Klebonas kun. Algirdas LUKŠAS
Mob. tel. 8 682 20328
El. p. rokasxxx@yahoo.com

 

APIE BAŽNYČIĄ
   Bažnyčia yra Budrių kaime, 6 km į pietus nuo Kartenos, 15 km į rytus nuo Kretingos. Bažnyčia priklauso Palangos dekanatui.
1763 m. Žemaičių vyskupijos kapitulos prelatas Vjušinskas Budriuose pastatė pirmąją koplyčią, tapusią Kartenos parapijos filine bažnyčia. 1926 m. įkurta parapija. 1903 m. kunigo Povilo Svilo bei parapijiečių pastangomis pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Projekto autorius nežinomas. 1934–1939 m. joje klebonavo iš Rusijos grįžęs K. Andriekus.
   Bažnyčia stačiakampio plano, vienanavė su atviru bokšteliu ir apside. Pastatas medinis, apkaltas išilginėmis lentomis, su aukštais gotikinės formos langais. Stilius: istorizmo laikotarpis neogotikos ir pasaulietinės kurortų architektūros įtakoje. Viduje trys puošnūs mediniai altoriai ir dailiai išdrožinėta sakykla. Prie bažnyčios, šventoriaus kampe, stovi medinė dviejų aukštų varpinė su reto pavidalo laužytu lėkštu stogu. Šventoriaus tvora akmenų mūro.
   2005 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190 Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, šventoriaus tvora, vartai bei varpinė pripažinti valstybės saugomu nekilnojamųjų kultūros vertybių kompleksu.
2008 metais suremontuota ir atnaujinta bažnyčia bei šalimais esanti varpinė.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JANKEVIČIENĖ, Algė. Lietuvos TSR medinių varpinių architektūra. Lietuvos TSR architektūros klausimai. Vilnius, 1966, t. 3, p. 141.
  2. JANKEVIČIENĖ, Algė. Žemaičių medinių bažnyčių architektūra. Vilniaus dailės akademijos darbai. Vilnius, 1996, t. 9, p. 70.
  3. KVIKLYS, Bronius. Lietuvos bažnyčios. Čikaga, 1980, t. 1, p. 57.
  4. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Bostonas, 1964, t. 4, p. 338.
  5. MISIUS, Kazys; ir  ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 373-374.
  6. STONUKUVIENĖ, Laima. Budrių bažnyčia ir varpinė prikeltos naujam gyvenimui. Švyturys, 2008 liepos 19, p. 1, 3.
  7. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia.  Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=30573&lang=lt
  8. VALANČIUS, Motiejus. Raštai. Vilnius, 1972, t. 2, p. 203.

Medžiaga pateikta  iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos virtualios Kretingos krašto enciklopedijos 
www.kretingosenciklopedija.lt