Gegužės mėnuo Bažnyčioje skirtas pagerbti Dievo Motiną. Šia proga vyksta gegužinės pamaldos.
Švč. M. Marijos litaniją bažnyčioje giedame šiokiadieniais po vakaro Šv. Mišių;
Sekmadieniais po sumos Šv. Mišių. Tikintieji raginami bažnyčioje ar namuose, giedoti ar skaityti Švč. M. Marijos litaniją prašant Marijos globos ir užtarimo sau, savo artimiesiems ir visai žmonijai.