Bažnyčia yra vieta, kur susirenka Dievo tauta, o Bažnyčios erdvė skirta Dievo kultui. 1987 m. lapkričio 5 d. Dieviškojo kulto kongregacijos išleistame dokumente “Koncertai bažnyčiose” pabrėžiama: “Jeigu bažnyčios naudojamos kitiems tikslams, kurie skiriasi nuo tikrosios jų paskirties, iškyla pavojus prarasti bažnyčią kaip krikščioniškojo slėpinio Ženklo ypatybę, taip pat kenkiama tikėjimo pedagogikai ir Dievo tautos jautrumui”.

Pastarasis dokumentas kartu su 2001 m. vasario 14 d. priimta Lietuvos vyskupų konferencijos instrukcija aiškiai nurodo, kad bet kokie pasaulietinio pobūdžio minėjimai, šventės, koncertai ir kiti renginiai privalo būti organizuojami tam skirtose erdvėse, bet ne bažnyčiose.

Kiekvienu konkrečiu atveju koncerto ar kito renginio sakralumą įvertina ir leidimą suteikia arba nesuteikia tik vietos vyskupas ordinaras.

Todėl kreipiantis dėl renginio bažnyčioje, privaloma įvykdyti šias sąlygas:

  • Dėl renginio bažnyčioje kreipiantis į parapijos kleboną, raštu pateikti renginio / koncerto programą, išvardinant visus kūrinius ir jų autorius;
  • Įpareigoti visus renginio dalyvius gerbti bažnyčios šventumą;
  • Įėjimas į Bažnyčią turi būti laisvas ir nemokamas;
  • atlikėjų ir klausytojų apranga ir elgesys turi atitikti bažnyčios šventumą;
  • pavieniai atlikėjai, chorai ir orkestrai nekoncertuoja altorinėje bažnyčios dalyje – presbiterijoje;
  • raštu įsipareigoti dėl civilinės atsakomybės, išlaidų padengimo, patalpų sutvarkymo, galimos žalos atlyginimo.

Koncertus ir kitus renginius bažnyčiose reglamentuojantys Bažnyčios dokumentai:

Dieviškojo kulto kongregacijos dokumentas “Koncertai bažnyčiose”

https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/dkst/1987-11-05_koncertai-baznyciose

Lietuvos vyskupų konferencijos instrukcija “Koncertai ir kiti renginiai bažnyčiose bei koplyčiose šalia liturginių apeigų”

http://www.lcn.lt/bzinios/bz0115/115dok1.html